Hester Weijers1

F, #7945, b. circa 1634, d. circa 1700

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695
NGK (Cape Town) Marriages1665-1695NGK (Cape Town) Marriages 1665-1695
Last Edited21/10/2021
Birth*Hester Weijers was born circa 1634 in Lier, Nederland.2
 
Marriage*She married Wouter Mostert on 14 July 1658 de Caep de Goede Hoop.1,3,4
 
Marriage*She married Jan Holtsmit on 12 March 1684 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.5
 
EngagementShe and Wouter Mostert were engaged on 30 June 1658.6 
Death*She died circa 1700 de Caep de Goede Hoop, her former slaves were emancipated in 1702 apparently at her testamentory behest and she was said to have died in 1700.7,8
 

Family

Wouter Mostert b. c 1635, d. b 23 Nov 1677
Children
(Passenger) ShipVoyage On 25 January 1658 the Prins Willem departed Wielingen enroute to de Caep de Goede Hoop where it docked on 17 June 1658. Among those on board were Hester Weijers, Jan Jansz: de Beer, Anthony Terrouw and Joost Pietersz: Moen.9,10,11 
Will*Hester Weijers left a will in 1691.8 
Names in the record, in publications, etc.23 August 1665, the name of Hester was written in the record as Hester Mostaard.
16 April 1681, the name of Hester was written in the record as Hester van Lier.
12 March 1684, the name of Hester was written in the record as Hester Weiers.
Baptisms - WitnessHester Weijers witnessed the baptism of Ernst de Gresnicht on 23 August 1665 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.12
She and Herman Ernst de Gresnicht witnessed the baptism of Cornelis Mostert on 12 March 1673 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.13
She and Wouter Mostert witnessed the baptism of Jacob Mostaert on 22 November 1676 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.14
She and Henningh Hùijsing witnessed the baptism of Willem Elberts on 11 April 1683 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.15
She potentially witnessed the baptism of Sybrand Vermeulen on 20 May 1685 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop, this witness has not been positively identified.16
She and Theunis Dircksen van Schalckwyck witnessed the baptism of Frederick Russouw on 11 May 1687 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.17
Slave TransactionsOn 23 November 1677 David van Tuticorin was sold by Hester Weijers to Tobias Vlasvath, for Rds. 50.18,19
On 23 December 1677 Cathrijn van Bengale was sold by Hester Weijers to Tobias Vlasvath, for Rds. 80.20,21
On 12 January 1678 Tobias van Madagascar was sold by Arijaen van Asperen to Hester Weijers de Caep de Goede Hoop, for Rds. 50.22
On 7 April 1678 Thomas van Bengale, Jan van Batavia, Paulus van Cabo Verde and Pieternel were sold by Hester Weijers for a skuldbrief of f 8 500 to Willem van Wijk and Gerrit Theunisz, the transaction included the farm Paradijs, in Constantia, with its homestead, land, home, stables and all fixed property; as also 19 cattle, 100 halfslag sheep, a gelding, a wagon, a plough with fittings, garden implements such as skoppe en grawe — spades and shovels.23,24
On 29 April 1678 Jan van Tuticorin was sold by Emanuel Jaspersz van Ceulen to Hester Weijers de Caep de Goede Hoop, for Rds. 80.25,26
On 26 February 1679 Aran van Madagascar was gifted by Hester Weijers, to Tobias Vlasvath de Caep de Goede Hoop.27,28
On 10 November 1679 Joost van Madagascar was sold by Hester Weijers to Guillaume Heems de Caep de Goede Hoop, for Rds. 90.29
On 15 June 1680 Susanna van Bengale was sold by Hillegond Redoux to Hester van Lier.30
On 15 June 1680 Susanna van Bengale was sold by Hillegond Redoux to Hester van Lier de Caep de Goede Hoop, for 20 Rds (rycksdaalders.)31,32
Aro van Coylangh may have been the slave sold by Hester Weijers, to Hendrick Evert Smit on 4 May 1681 de Caep de Goede Hoop, for now, because there is no other candidate that fits the profile, I have assumed this to be the same slave Wouter Mostert acquired from Adriaen Andriesen.33,34
On 5 April 1682 Claes Kath van Bengale was sold by Hester Weijers to Albert Barendts de Caep de Goede Hoop.35
Slave EmancipationsOn 16 April 1681 Manuel van Angola and Elisabeth van Angola were emancipated by Hester van Lier de Caep de Goede Hoop, they were to remain respectful and obey the de gemeene Keijscrlijcke rechten en Statuten van India, and assist when needed. It was not unusual for manumitters to impose conditions on those being freed.36
On 16 April 1681 Manuel van Angola was emancipated by Hester van Lier de Caep de Goede Hoop.37
On 31 August 1702 Table Valley, de Caep de Goede Hoop, Marta Manuels was emancipated with her children Catharina Jacobs, Jacob van de Caep, Christiaen van de Caep, Johannes van de Caep and Willem Meyn by Grysella Mostaart apparently at the behest of their former owner Hester Weijers who had died two years earlier.7

Citations

 1. [S332] Webpage tanap.net (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service, Roeland Street, Cape Town, Western Cape, South Africa) "http://databases.tanap.net/cgh/main.cfm;
  Reference code: C. 1, p. 358.
  Sondagh den 14en Julij ao. 1658.
  Na 't eijndigen des sermoens desen voormiddagh sonder eenige de minste verhinderinge volgens Cristelijcq gebruijcq de derde affroepinge gepasseert sijnde van de ondertroude persoonen, Wouter Cornelisz mostert jongman ende vrijburger alhier, ende Hester Weijers van Lier jongedochter bescheyden geweest op 't schip Prins Willem, Ende ons niet voorgecomen wesende, waerdoor deselve in haer voornemen soude cunnen offte mogen geretardeert offte beleth worden, Soo is bij den Raedt verstaen achtervolgende de resolutie van den laesten Junij passado, de verdere solemnisatie van de trouw in den Name des Heeren te laten voortgaen, Ende ten dien eijnde oocq goetgevonden op dat alles wettelijcq ende met goede ordre (tot Godes meeste eere) mochte toegaen, de gemelte solemnisatie (alsoo geen predicant hebben) door den Secretaris van onsen Raedt, voor deselve, ende allen den volcke in openen raedtcamere te laten bedienen, gelycq sulcx op dato na 't lesen des Cristelijcken sermoens in den Name des Heeren openbaer wettelijcq geschiet ende g'effectueert is.
  Aldus gedaen in 't Fort de Goede Hoope datum uts.
  JAN VAN RIEBEECK. 1658.
  ROELOFF DE MAN.
  JAN VAN HERWERDEN. 1658.
  ABRAHAM GABBEMA, secrets. 1658.
  Reference code: C. 1, p. 343.
  Sondagh den laesten Junij ao. 1658.
  Wouter Cornelisz mostert van Utrecht jongman ende vrijburger [1] alhier out 23 jaren, sich in trouwbeloffte begeven hebbende met d' eerbare jongedochter Hester Weijers van Lier out 24 jaren in dienst ende onder voogdije staende van den oppercoopman Willem Bastincq bescheyden op 't alhier ter rheede leggende schip Prins Willem, ende versoeckende mits toestaen van den selven oppercoopman metten anderen wettelijcq in den H. echten staet te mogen bevesticht worden: mitsgaders ten dien eijnde te vergunnen dat haer eerste gebodt heden na 't sermoen soude mogen werden afgecundicht door dien bovengemelte schip jegenwoordigh seijlvaerdigh [2] leght om met den eersten goeden wint te vertrecken, Soo is om 't selve schip ter saecke voorsz in sijn te doene voijagie niet te retardeeren offte op te houden &a., bij den Raedt deser fortresse [3] niet anders hebbende cunnen vernemen als dat beyde liber ende vrije persoonen waren welcke met niemandt ter werelt volgens haer als oocq voorsz oppercoopmans eijgen verclaringe yts wes dienaengaende uytstaende hadden verstaen, deselve jongeluyden haer billicq versoecq te consenteren mitsgaders ten dien fine ende om redenen voorsz dese morgen [4] na 't eijndigen des Cristelijcken sermoens haer eerste affcundigen te laten doen, ende alsoo vervolgens alle Sondagen tot de derde incluijs om als dan na de laeste affroepinge geen wettige oorsaecke van verhinderinge voortcomende, door den Secretaris van onsen Raedt (vermits hier geen predicant hebben) de solemnisatie voor allen den volcke in openen raedtcamere wettelijck [5] te laten geschieden ende met de trouw publijckelijck voort te varen.
  Aldus gedaen ende geresolveert in 't Fort de Goede Hoope datum uts.
  JAN VAN RIEBEECK. 1658.
  WILLM. BASTIJNCQ.
  ROELOFF DE MAN.
  JAN VAN HERWERDEN. 1658.
  ABRAHAM GABBEMA, secrets. 1658.

  Pasted from <http://databases.tanap.net/cgh/main.cfm>


  Reference code: C. 1, p. 358.
  Sondagh den 14en Julij ao. 1658.
  Na 't eijndigen des sermoens desen voormiddagh sonder eenige de minste verhinderinge volgens Cristelijcq gebruijcq de derde affroepinge gepasseert sijnde van de ondertroude persoonen, Wouter Cornelisz mostert jongman ende vrijburger alhier, ende Hester Weijers van Lier jongedochter bescheyden geweest op 't schip Prins Willem, Ende ons niet voorgecomen wesende, waerdoor deselve in haer voornemen soude cunnen offte mogen geretardeert offte beleth worden, Soo is bij den Raedt verstaen achtervolgende de resolutie van den laesten Junij passado, de verdere solemnisatie van de trouw in den Name des Heeren te laten voortgaen, Ende ten dien eijnde oocq goetgevonden op dat alles wettelijcq ende met goede ordre (tot Godes meeste eere) mochte toegaen, de gemelte solemnisatie (alsoo geen predicant hebben) door den Secretaris van onsen Raedt, voor deselve, ende allen den volcke in openen raedtcamere te laten bedienen, gelycq sulcx op dato na 't lesen des Cristelijcken sermoens in den Name des Heeren openbaer wettelijcq geschiet ende g'effectueert is.
  Aldus gedaen in 't Fort de Goede Hoope datum uts.
  JAN VAN RIEBEECK. 1658.
  ROELOFF DE MAN.
  JAN VAN HERWERDEN. 1658.
  ABRAHAM GABBEMA, secrets. 1658.

  Pasted from. <http://databases.tanap.net/cgh/main.cfm>"
 2. [S332] Webpage Tanap (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service) "Reference code: C. 1, p. 343.
  Sondagh den laesten Junij ao. 1658.
  Wouter Cornelisz mostert van Utrecht jongman ende vrijburger [1] alhier out 23 jaren, sich in trouwbeloffte begeven hebbende met d' eerbare jongedochter Hester Weijers van Lier out 24 jaren in dienst ende onder voogdije staende van den oppercoopman Willem Bastincq bescheyden op 't alhier ter rheede leggende schip Prins Willem, ende versoeckende mits toestaen van den selven oppercoopman metten anderen wettelijcq in den H. echten staet te mogen bevesticht worden: mitsgaders ten dien eijnde te vergunnen dat haer eerste gebodt heden na 't sermoen soude mogen werden afgecundicht door dien bovengemelte schip jegenwoordigh seijlvaerdigh [2] leght om met den eersten goeden wint te vertrecken, Soo is om 't selve schip ter saecke voorsz in sijn te doene voijagie niet te retardeeren offte op te houden &a., bij den Raedt deser fortresse [3] niet anders hebbende cunnen vernemen als dat beyde liber ende vrije persoonen waren welcke met niemandt ter werelt volgens haer als oocq voorsz oppercoopmans eijgen verclaringe yts wes dienaengaende uytstaende hadden verstaen, deselve jongeluyden haer billicq versoecq te consenteren mitsgaders ten dien fine ende om redenen voorsz dese morgen [4] na 't eijndigen des Cristelijcken sermoens haer eerste affcundigen te laten doen, ende alsoo vervolgens alle Sondagen tot de derde incluijs om als dan na de laeste affroepinge geen wettige oorsaecke van verhinderinge voortcomende, door den Secretaris van onsen Raedt (vermits hier geen predicant hebben) de solemnisatie voor allen den volcke in openen raedtcamere wettelijck [5] te laten geschieden ende met de trouw publijckelijck voort te varen.
  Aldus gedaen ende geresolveert in 't Fort de Goede Hoope datum uts.
  JAN VAN RIEBEECK. 1658.
  WILLM. BASTIJNCQ.
  ROELOFF DE MAN.
  JAN VAN HERWERDEN. 1658.
  ABRAHAM GABBEMA, secrets. 1658.

  Pasted from <http://databases.tanap.net/cgh/main.cfm>


  Reference code: C. 1, p. 358.
  Sondagh den 14en Julij ao. 1658.
  Na 't eijndigen des sermoens desen voormiddagh sonder eenige de minste verhinderinge volgens Cristelijcq gebruijcq de derde affroepinge gepasseert sijnde van de ondertroude persoonen, Wouter Cornelisz mostert jongman ende vrijburger alhier, ende Hester Weijers van Lier jongedochter bescheyden geweest op 't schip Prins Willem, Ende ons niet voorgecomen wesende, waerdoor deselve in haer voornemen soude cunnen offte mogen geretardeert offte beleth worden, Soo is bij den Raedt verstaen achtervolgende de resolutie van den laesten Junij passado, de verdere solemnisatie van de trouw in den Name des Heeren te laten voortgaen, Ende ten dien eijnde oocq goetgevonden op dat alles wettelijcq ende met goede ordre (tot Godes meeste eere) mochte toegaen, de gemelte solemnisatie (alsoo geen predicant hebben) door den Secretaris van onsen Raedt, voor deselve, ende allen den volcke in openen raedtcamere te laten bedienen, gelycq sulcx op dato na 't lesen des Cristelijcken sermoens in den Name des Heeren openbaer wettelijcq geschiet ende g'effectueert is.
  Aldus gedaen in 't Fort de Goede Hoope datum uts.
  JAN VAN RIEBEECK. 1658.
  ROELOFF DE MAN.
  JAN VAN HERWERDEN. 1658.
  ABRAHAM GABBEMA, secrets. 1658.

  Pasted from. <http://databases.tanap.net/cgh/main.cfm>"
 3. [S654] Mansell Upham 'What can't be cured, must be endured … Cape of Good Hope - first marriages & baptisms (1652-1665)', First Fifty Years, Uprooted Lives - Unfurling the Cape of Good Hope's Earliest Colonial Inhabitants (1652-1713), (http://e-family.co.za/ffy/ui66.htm), January 2012. "14 July 1658:
  marriage:     Wouter Cornelissen / Cornelisz: Mostaert & Hester Weyers: / Jans: Klim (from Lier); engaged (30 June 1658)."
 4. [S150] Edited & augmented by GISA Originally compiled by J.A. Heese & R.T.J. Lombard, South African Genealogies 5 L-M, GISA SA Genealogies (Stellenbosch, South Africa: Genealogical Institute of South Africa, 1999), p. 702. Hereinafter cited as S.A. Genealogies 5 L-M.
 5. [S392] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar), 1665-1695: ao' 1684
  den 12 Maart
  Jan Holtsmit van sitter jonghm, vryburger en schoenmaker en Juffrou Hester Weiers van Lier, weduwe van Wouter Mostart, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar).
 6. [S646] Precis of the archives of the Cape of Good Hope, JVR Journal II, 1656-1658, H.C.V. Leibrandt; (Cape Town, South Africa: W. A. Richards & Sons, Government Printers, Castle Street, 1897), p.134. Resolution, 30th June, 1658: Wouter Cornelisz Mostaert of Utrecht, bachelor and freeman here, and the virtuous damsel Hester Weyers of Lier (? van Lier), 24 years old, pupil of "W. Bastincq, merchant on the Prins Wilhelm. This vessel being ready to leave, and the Council finding no legal impedimeut to prohibit the marriage, decides that after the sermon this morning, the first banns shall be published, and the second and third on the two succeeding Sundays; after that they shall be married by the Secretary of the Council, as we have no minister here.. Hereinafter cited as Precis of the archives, JVR Journal II 1656-1658.
 7. [S432] Robert C-H Shell compiler, Changing Hands, A calendar of bondage in southern Africa, 1550 to 1888, CD-ROM; ISBN 1-86918-063-1; (Cape Town: Ancestry24, September 2007). Hereinafter cited as Changing Hands.
 8. [S78] Website National Automated Archival Information Retrieval System (http://www.national.archives.gov.za/) "DEPOT KAB
  SOURCE CJ
  TYPE LEER
  VOLUME_NO 2597
  SYSTEM 01
  REFERENCE 10
  PART 1
  DESCRIPTION WEIJERS, HESTER. TESTAMENT.
  STARTING 16910000
  ENDING 16910000."
 9. [S795] Website The Dutch East India Company's shipping between the Netherlands and Asia 1595-1795 (http://resources.huygens.knaw.nl/das/search) "Number     0885.4
  Name of ship     PRINS WILLEM
  Master     
  Tonnage     700/1200
  Type of ship     
  Built     1650
  Yard     Zeeland
  Chamber     Zeeland
  Date of departure     25-01-1658
  Place of departure     Wielingen
  Arrival at Cape     17-06-1658
  Departure from Cape     05-07-1658
  Date of arrival at destination     12-09-1658
  Place of arrival     Batavia
  Particulars     Via S. Vincente: one man deserted there."
 10. [S654] Mansell Upham 'UL01 What can't be cured, must be endured …', Uprooted Lives - Unfurling the Cape of Good Hope's Earliest Colonial Inhabitants (1652-1713), "17 June 1658: Prins Willem brings: Hester Weyers: van Lier, Mrs Bastincq wife accompanying husband - chief merchant Willem Bastincq."
 11. [S647] Precis of the archives of the Cape of Good Hope, Letters Despatched 1652-1662 to which are added land grants, attestations, Journal of voyage to Tristan da Cunha, names of freemen, &c. Vol III, H.C.V. Leibrandt; (Cape Town, South Africa: W.A. Richards & Sons, Government Printers, 1900), p.309. Jan Jansz: de Beer, of Maestricht, trumpeter, arrived in the Prins Willem in 1658.
  Anthony Terron, of Antwerp, soldier, arrived in the Prins Willem in 1658.. Hereinafter cited as Precis of the archives of the Cape of Good Hope.
 12. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: Noch een zoon van Harmens Erntsz
  by Itjer Hendriks, is genaamt Ernst:
  als getuige Hester Mostaard, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 13. [S392] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar): 1673
  dito (12 Maart)
  Een soontje van Jan Mostart en Alida van Hulst wiert genaamt Cornelis tot getuygen stonden Harmen Gresnigh in plaets van Wouter Mostart, en Hester Mostart syn huysvrouw, May 2006, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 14. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): Anno 1676
  Den 22 dito (Nov) Jacob
  Jan Mostaert en Alida van Hulst
  Wouter Mostaert en Hester syn huijsvrouw, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 15. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): Ad' 1683
  den 11 April Willem
  Hendrik Elberts en Aeltie ter Meulen
  Hester Wieirs van Lier en Henningh Huisingh, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 16. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): ao' 1685
  den 27 dito (Mai) Sybrant
  de moeder Catrina van Bengale en de vader Jan Willemse Vermeulen van Utrecht vryman
  Maria Mostert, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 17. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): ao' 1687
  Den 11 Maij is een kind gedoopt en genaamt Frederick
  Waar van vader was Russouw de Wit en moeder Johanna Roosendaal
  de getuijgen waarvan Theunis Dirxse van Schalkwyck en Hester van Lier, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 18. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p. 134, 23.11.1677: David, from Tuticorin, sold by Hester [Weijers] van Lier, widow of Wouter Mostaert, to Tobias Vlasvath [her son-in-law] for Rds. 50.. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 19. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Kaapse notariële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (II), Die tweede Dekade 1671-1680", Kronos (Die notariële stukke II) 15 (1999): 23.11.1677          [Verlore, TS I]
  Hester van Lier, weduwee van Wouter Mostaert, verkoop aan Tobias Vlasvath, fiskaal, die slaaf David van Tuticorin vir 50 Rds.. Hereinafter cited as "Die notariële stukke II."
 20. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 23.12.1677          [Verlore, TS I]
  Hester van Lier, weduwee van Wouter Mostaert, verkoop aan Tobias Vlasvath, fiskaal, die slavin Catrijn van Bengale, 26 jaar, met haar twee kinders Martha, 6 jaar, en Magdalena, 3 jaar, vir 80 Rds. [Nagesien]
 21. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 134. 23.12.1677: Catrijn from Bengal, (26), sold by Hester van Lier, widow of Wouter Mostaert, together with two children, Martha (6) and Magdalena (3), to Tobias Vlasvath for Rds. 80.
 22. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.135; 12.1.1678: Tobias van Madagascar, sold by Adriaan van Asperen, skipper of the Voorhout to Hester van Lier, widow of Wouter Mostaert, for Rds. 50.
 23. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 7.4.1678     T 164           (T 219)      TS 3, g.p.
  Hester van Lier, weduwee van oudburgerraad Wouter Mostaert, verkoop aan Willem van Wijck en Gerrit Theunisz, in vennootskap en vry landbouers alhier, die hofstede en land, huis en stalle en alles daaraan ‘nagelvast’ asook vier lyfeies, drie slawe Tomas van Bengale, Jantje van Batavia en Paulus van Cabo Verde en ‘n slavin Pietemeel van … asook 19 beeste, 100 halfslag skape en ‘n reunperd, ‘n wa, ploeg, eg met toebehore en alle tuingereedskap soos skoppe en grawe vir ‘n skuldbrief van f 8 500.
 24. [S681] Mansell Upham 'Pai Timor - the 'accomodatory' life and times of a 17th century exiled slave family from Timor', First Fifty Years, Uprooted Lives - Unfurling the Cape of Good Hope's Earliest Colonial Inhabitants (1652-1713), (http://e-family.co.za/ffy/ui66.htm), July 2012. "7 April 1678:     Partner of Willem van Wijck (from Ingen) at Paradijs, Constantia
  Hester van Lier, wid. Wouter Mostert sells to Willem van Wijck & Gerrit Theunis: in partnership & free-farmers her farm at Constantia, Paradijs & 4 slaves: Thomas van Bengale, Jantje van Batavia, Paulus van Cabo Verde & [Cape-born heelslag] Pieterneel van … [TS 3, no pagination] [T 219]."
 25. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 135, 29.04.1678: Jan from Tuticorin, sold by skipper Emanuel Jaspersz from Keulen, skipper of De Vlieger, to Hester van Lier the widow of Wouter Cornelis Mostaert, for Rds. 80.
 26. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 29.4.1678     [Verlore, TS I]
  Emanuel Jaspersz van Keulen, skipper van De Vlieger, verkoop aan Hester van Lier, weduwee van Wouter Comelis Mostaert, die slaaf Jan van Tuticorin vir 80 Rds. [?]
 27. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.136; 26.2.1679: Aran van Madagascar, given by the widow of Wouter Mostaert, Hester van Lier, to the fiscal Tobias Vlasvat [her son-in -law].
 28. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 26.2.1679          TS 2, g.p.
  Juf Hester van Lier, weduwee van Wouter Mostaert, in lewe burgerraad alhier, skenk as ‘n vrywillige ‘gift’ aan sr Tobias Vlasvath, fiskaal alhier, dit slaaf Aran van Madagaskar, ongeveer … oud om voortaan daarmee te doen en handel soos met al sy ander allodiale goedere.
 29. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.138; 10.11.1679: Joost from Madagascar, sold by Hester van Lier, the widow of Wouter Mostaert, to Guilliam Eems [Heems] for Rds. 90.
 30. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 133. 15.6. J 680: Susanna from Bengal, sold ex the above estate to Hester van Lier for Rds. 20.
 31. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 138, 15.6.1680: Susanna from Bengal, sol ex the above estate [Hildegard Redoux] to Hester van Lier for Rds. 20.
 32. [S432] Robert C-H Shell compiler, Changing Hands, Sequence IDNO: 0296 [Susanna van Bengal].
 33. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 139, 04.05.1681: Arent from an unknown origin, sold together with the property (including garden, house, outbuildings, brick-kiln, etc.) of Hester van Lier the widow of W.C. Mostaert [Shell: sold to Hendrik Smit].
 34. [S432] Robert C-H Shell compiler, Changing Hands, 0312, Arend
  Sequence IDNO:       0312     
  Slaves First Name:       Arend     
  Day Of Sale:       4     
  Month Of Sale:       5     
  Year Of Sale:       1682     
  Type Of Name:       Christian     
  Continental Origin Code:       _Unknown     
  Slaves Gender:       Male     
  Sellers Last Name:       Lier V     
  Sellers First Name:       Hester     
  Sellers Civil Status:       burgher     
  Sellers Gender:       Female     
  Sellers Domicile:       Table valley     
  Sellers Occupation:       Widow     
  Buyers Last Name:       Smit     
  Buyers First Name:       Hendrik     
  Buyers Civil Status:       burgher     
  Buyers Gender:       Male     
  Buyers Domicile:       Cape district     
  Buyers Occupation:       farmer     
  Primary Reference:       Transporten en Scheepeniskennis.     
 35. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 139, 5.4.1682: Claes Kath from Bengal, sold by Hester van Lier to Albert Barentsz for Rds. 90.
 36. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 139, 16.4.1681: Manuel and Elisabeth "geboortig van het landschap van Angola" munumitted by Hester van Lier on condition that they remain respectful to her, obey the laws of the land ("de gemeene Keijserlijcke rechten en Statuten van India") and assist her when necessary.
 37. [S432] Robert C-H Shell compiler, Changing Hands, Slave First Name:     Manuel
  Toponym:     van Angola
  Descent:     Full breed
  Name Type:     Owner's name pool
  Continental Origin:     Africa
  Slave Place Origin:     ANGOLA
  Gender:     M
  Simplified Age:     Adult
  Repatriation:     Resident
  Slave Status:     Burgher
  Kin Involved:     No
  Owner Related:     No
  No Of Slaves In Manumission Related:     2
  Owner Surname:     Mostert (wed)
  Owner First Name:     Wouter Cornelis
  Owner Repatriation:     NORE
  Owner Death Status:     Alive
  Owner Death Year:     1677
  Owner Gender:     Male
  Owner Status:     Burgher
  Political Rank:     Mi
  Owner Marital Status:     Widow
  Owner Marriage Day:     14
  Owner Marriage Month:     7
  Owner Marriage Year:     1658
  Owner Occupation:     Miller
  Owner District:     Table Valley
  Owner Immigration:     Yes
  Owner Age:     40
  Owner Wealth:     7
  Manumitter Surname:     Lier, van
  Manumitter First Name:     Hester
  Manumitter Relation:     No relation
  Manumitter Death:     Alive
  Manumitter Death Year:     1677
  Manumitter Gender:     Male
  Manumitter Status:     Burgher
  Manumitter Marital Status:     Widow
  Manumitter Marriage Day:     14
  Manumitter Marriage Month:     7
  Manumitter Marriage Year:     1658
  Manumitter Occupation:     Miller
  Manumitter District:     Table Valley
  Manumitter Immigration:     Yes
  Manumitter Age:     40
  Manumitter Wealth:     7
  Sale Transaction Day:     16
  Sale Transaction Month:     4
  Sale Transaction Year:     1681
  IDNO:     3024
  Manumission Type:     Owner's wish
  Right Of Manumission:     Other
  Year Freed:     1681
  Additional References:     Pama, p. 601
  Reference:     Boeseken, Slaves and Free Blacks
  Page Number:     Page 139
  Note:     sells all her prop in next month: assist previous owner.
 38. [S654] Mansell Upham 'UL01 What can't be cured, must be endured …', Uprooted Lives - Unfurling the Cape of Good Hope's Earliest Colonial Inhabitants (1652-1713), "Cornelia Mostaert baptized at the Cape by visiting parson Cornelis Walrandt 4 April 1662 ; dies young 19 November 1662."
 39. [S392] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar): Anno 1677
  den 31 October
  Mr. Tobias Vlasvath J.M. van Amsterdam, fiscael deses plaetse met Chrusella Mostaert J.D. geboortigh alhier., May 2006, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 40. [S331] Webpage Ball Family Records (www.ballfamilyrecords.co.uk) "http://www.ballfamilyrecords.co.uk/mostert/I024.html##I028, last accessed 16 June 2011, citing Daghregister gehouden by den Oppercoopman Jan Anthonisz van Riebeeck, AA Balkema, Cape Town, 1957."
 

Bookmark and Share