Dirck Jansz Smient

M, #8156, b. circa 1650

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695
NGK (Cape Town) Marriages1665-1695NGK (Cape Town) Marriages 1665-1695
Last Edited12/03/2016
Birth*Dirck Jansz Smient was born circa 1650.1
 
Marriage-Candidate*He and Juff. PN Smiendt may have been married before 1 October 1673.2 
Baptisms - WitnessDirck Jansz Smient and Margarita Meeckhoff witnessed the baptism of Sophia Bosch on 7 September 1670 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.1
He and Margarita Meeckhoff witnessed the baptism of Wessel Pretoriùs on 3 June 1674 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.3
He and Catharina d' Vooght witnessed the baptism of Catharina Croes on 17 January 1675 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.4
He witnessed the baptism of Cicilia Swerisse on 8 September 1675 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.5,6
He and Sandrina Coon witnessed the baptism of Regina Visser on 26 December 1676 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.7
Slave TransactionsBetween 8 May 1658 and 1 September 1674 Claas van Guinea was sold by an unknown person to Dirck Jansz Smient, this transaction is assumed as Smiendt later sells Claes to Johannes Pretorius.
On 2 March 1671 Claes van Angola was sold by Matthijs Coeijmans to Dirck Jansz Smient, for Rds. 95.8,9
Nicolaas van Jafnapatnam was most likely sold by Admiral Joan Barra, to Dirck Jansz Smient on 16 April 1672, for Rds. 140.10,11
On 1 September 1674 Claas van Guinea and Nicolaas van Jafnapatnam were sold by Dirck Jansz Smient to Johannes Pretorius, for f 1 500 and a skuldbrief for f 5 750 payable in equal annual instalments over the coming four years. The transaction included a house, stables, erf and garden of 2 morgen 89 roods, 56 cattle, (34 stuks hom toebehoort?) 9 oxen, 2 cows, 6 more cows, 4 heifers, and one bull calf, 2 closed wagons, garden equipment, etc. I have assumed Niclaes to be the slave purchased by Smient in 1672.12
On 10 March 1676 Jacob Caste van Malabar was sold by Aletta van Hinloopen to Dirck Jansz Smient, Rds 95.13,14
On 11 March 1676 Jacob van Colombo was sold by Cornelis Kriek to Dirck Jansz Smient, for Rds 85.15,16
On 12 March 1677 Jacob Casta van Mallabaer was sold by Jan van Oldenburgh to Dirck Jansz Smient, for f 100.17,18
On 19 August 1678 Jacob Caste van Bengale was sold by Dirck Jansz Smient to Hendrick Evertsz Smidt, for f 285, Cape valuation. I wonder if Jacob reverted to Smient's ownership due to non-payment of the promised purchase price by Smit.19,20
Before 28 March 1679 Billiam van Rotti was sold by Dirck Jansz Smient to Henningh Hùijsing and Claas Gerrits van Deventer, for f 1 180:10 in a transaction which included 235 sheep. The purchasers acknowledged the debt which was to be paid in two instalments.21
On 10 January 1680 Jacob Caste van Bengale was sold by Dirck Jansz Smient to Gratias Maialas van Angola, for Rds. 90. I assume this to be the same slave sold by Smient in 1678 and that he reverted to Smient's ownership due to non-payment. This interpretation is offered with a view toward further discovery in the record.22
On 6 March 1680 Jan van Oldenburgh van Bengale was sold by Dirck Jansz Smient to Simon van der Stel.23

Citations

 1. [S392] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar), 1665-1695: 1670
  Den 7 Sept.
  een dochterke van Dirck Bosch en Geertryda Mentings syn huysvr' wiert genaamt Sophia tot getuyge stonden Dirck Jansz Smient en Margareta van Seurwaarde, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar).
 2. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: ao 1673
  Den i Octobr
  Een soontje van Jeronymus Croes en Aaltje syn huysvrouw: wierd genaamt
  Jacobus. de getuygen waren Hendrick Cruydop en Juffr. Smiendt, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 3. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): Den 3 Junij een soontje van Johannes
  Praetorius en Geertruyd
  Me[.]tinghs sy huijsvrouw
  wierdt genaamt Wessell
  getuyge was Dirck Jansz
  Smiendt [He]ut' nevens Margarita
  Meeckhoff huijsvrouw van
  Willem van Died[en], 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 4. [S392] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar): ao' 1675
  Den 17 dito (Jan) een Docghtertie van Sr. Jeronymus Kroes en syn huijsvrouw Aaltien Elberts; wiert genaamt Catharina; de getuygen waren Dirck Jans Smient Leut' en Juffr
  Catharina de Vooght, May 2006, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 5. [S392] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar): ao' 1675
  Den 8 Septemb'
  een Comp' slavinne kint synde de vader een onbekent Christen. de moeder een Angoolsr[...] Kaffarinne genaamt Dorothe des kints naam Cecilia en wa[s] over 't selve weggens de Comp' als getuyghe de Luijten[...] Dirck Jansz Smient, May 2006, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 6. [S665] Mansell Upham 'Johanna Kemp - An enquiry into the ancestry of the Cape-born Johanna Kemp (c. 1689-1778) - wife of Jacob Krüger (from Sadenbeck)', First Fifty Years, Uprooted Lives - Unfurling the Cape of Good Hope's Earliest Colonial Inhabitants (1652-1713), (This article is under review), March 2012. "Den 8 septmb:[e]r [1675] een Comp[agnies] Slavinne kint synde de vader een onbekent Christen de Moeder een Angoolse kaffarinnen genaamt Dorothe dit kinds naam Cecilia en waar over t' selve weghens de Comp:[agnie] als getuyghe de Luijten:[ant] Dirck Jansz Smient."
 7. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): Anno 1676
  Den 26 dito (Decemb) Regina
  Laurens Visser en Agneta van der Graef
  Dirik Jansz Smient en Sandrian Coons, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 8. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Kaapse notariële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (II), Die tweede Dekade 1671-1680", Kronos (Die notariële stukke II) 15 (1999): 2.3.1671      CTD 5, p. 121
  Matthijs Cooijmans van Herentals, burger, verkoop aan Dirck Jansz Smient, medeburger, die ‘Angoolse’ slaaf Claas, ongeveer 24 jaar oud , vir 95 Rds. In al drie voorgaande stukke het die verkoper as Mattijs Coeijmans geteken).. Hereinafter cited as "Die notariële stukke II."
 9. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p. 129: 2.3.1671, V, pp. 121--122: Claes from Angola (24), sold by Matthijs Coeijmans to Dirck Jansz Smient for Rds. 95.. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 10. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 130. 16.4.1672, pp. 207-208: Nicolaas from J afnapatam and BilIiam from the island of Rotti, both about 30 years old, sold by Admiral Joan Barra to Dirck Jansz Smient for Rds. 140.
 11. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 16.4.1672     CTD 5, p. 207
  d’Ed Joan Barra, opperkoopman en vooradmiraal oar die Ceylonse retoerskepe en met die Swanenburgh terugkerende, verkoop aan sr Dirck Janssen Smient, burgerraad alhier, twee lyfeies Nicolaas van Jaffanapatnam en Billiam van die eiland Rotti, beide reeds 30 jaar oud, vir 140 Rds.
 12. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 1.9.1674     T 139      T 396          CTD 6, p. 174
  Dircq Jansen Smient, luitenant in diens, verkoop aan Joannes Pretorius, vryburger, in skepenkennis die woonhuis, stalle, erf en tuin groot 2 morg … roeden en twee lyfeies genaamd Claas van Guinea en Niclaes, die eerste na aansien oud … en die tweede … jaar, asook 56 stuks beeste, 34 stuks hom toebehoort, 9 osse en 2 koeie, 11 stuks van die Kompanjie gekoop teen f 12 elk, verder 11 stuks, te wete 6 koeie, 4 verse en een bulkalf, wat hy van Gonnema se buit, indien hy ‘n wa sou gehad het, soos die ander dienaars en vryliede, daarvan geneem het, verkoop nog daarvan 2 hegte waens met hulle volle [?], asook al die tuingereedskap, skopgrawe, ens. soos alles op die erf en tuin gelee in Tafelvallei, begrensende … aan die tuin van burger Elbert Diemer en … die daarvoor verbylopende waweg, soos blyk uit die grondbriewe van … vir f 1 500 en ‘n skuldbrief van f 5 750 betaalbaar oor die eersvolgende vier jaar in gelyke dele. [In die skuldbrief word die grootte aangegee as 2 morg 89 roede en begrens aan die westelike sy deur Diemer, N na die fort, O Wind berg, S Tafelberg en W die tuin van Diemer].
 13. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 131 10.3.1676: Jacob Caste [Coast]from Malabar, sold by Aletta Hinlopen to Dirck Jansz Smient for Rds. 95.
 14. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 10.3.1676          [Verlore]
  Aletta Hinlopen verkoop aan Dirck Jansz Smient die slaaf Jacob Caste van Malabar vir 95 Rds.
 15. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 131 11.3.1676: Jacob from Colombo, sold by Cornelis Kriek, skipper of Ijlandt
  Mauritius
  to Dirck Jansz Smient for Rds. 85.
 16. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 11.3.1676          [Verlore]
  Cornelis Kriek, skipper van die skip ijlandt Mauritius, verkoop aan Dirck Jansz Smient die slaaf Jacob van Colombo vir 85 Rds.
 17. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 12.3.1677          TS I, g.p.
  Jan Jansz van Oldenbergh verkoop aan Dirck Jansz Schmiendt, kaptein alhier, sy slaaf Jacob van Mallabar vir °100 [f 100?]. [Geteken i i]
 18. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 133. 12.3.1677: The slave Hendrik Jacob Malabar, belonging to the Company, sold by Jan Jansz van Oldenburgh, an official in the service of the Company, to Dirck Jansz Smiendt for f 100. [See Hattingh citation for correct transcript]
 19. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.136. 19.8.1678: Jacob (no place of origin given), sold by Hendrik Evertse Smidt to Dirck Jansz Smiendt for /285, Cape valuation. [NOTE: The seller and purchaser were inverted by Böeseken.]
 20. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 19.8.1678          TS 3, p.g.
  Hendrick Evertse Smidt, vry ingesetene alhier, erken aan die E Dircq Jansz Smient, kaptein in diens, die bedrag van f 285 te skuld spruitende uit die koop van die lyfeie Jacob vir f 285 en beloof om hom einde Februarie 1679 te betaal. [Hendrick Evert Smit.]
  19.8.1678          TS 3, g.p.
  [d’ Edele] Dircq Jansz Smient, kaptein alhier, verkoop aan Hendrick Evertse Smidt, vryburger alhier, die slaaf Jacob Casta Bengale vir f 285.
 21. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 28.3.1679          TS 2, g.p.
  Henningh Huijsen van Hamborgh en Claas Gerrits van Deventer, ‘g’assosieerde burgers,’ skuld die ed. manhaften Dirck Jansz Smient, kaptein, die som van f 1 180:10 vir 235 halfslag skape gekoop asook die slaaf Bijliam van … , betaalbaar in twee paaiemente.
 22. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.138; 10.1.1680: Jacob from an unknown origin sold by Dirck Jansz Smient to Grasias from Angola, "vrijborger alhier", for Rds. 90.
 23. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.138; 6.3.1680: Jan van Oldenburgh, "geboortig van Bengale", sold by Dirck Jansz Smient to Simon van der Stel for Rds. 35.
 

Bookmark and Share