Anna Lisebet (gedoopt d' 9e Appril 1702) dogter van Francois Bastiaanz, d' Moeder Anna Maria Pieterz, getłygen Hendrik Goszelken, en Christina Bastiaanz.

Bookmark and Share