Christoffel, de Vadre Johannes Groenewald, d'Moeder Margreta Hatting, get¨ Christoffel Groenewald, en Anna Hasselaar: 6e A¨gs 1724.

Bookmark and Share