Den 15de Dito [Decembr, Anno 1720]. Maria, oudt vijf jaren, en Dirk out twee jaren. Doghter en zoon van jacobus Coetzee ongetroudt, [en] deselven bij eenen Elisabeth Louies, getroude Vrouw, [gewonne] heeft.

Bookmark and Share