Anna Catrina, d'Moeder Dorethe Oelofs błyten egt, gepresenteert 19 Jłny 1707

Bookmark and Share