Johannis Stefanùs Migaùlt1

M, #11567, b. before 26 March 1724
Father*Francois Louis Migault1 b. c 1690
Mother*Marie-Madeleine Niel1 b. b 21 Jan 1703, d. b 4 Feb 1727

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK Drakenstein Baptisms 1694-1732NGK Drakenstein Baptisms 1694-1732
Last Edited16/10/2014
Birth*Johannis Stefanùs Migaùlt was born before 26 March 1724 in de Caep de Goede Hoop.1
á
BaptismJohannis Stefanùs Migaùlt was baptized on 26 March 1724 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Drakenstein, de Caep de Goede Hoop. The baptism was witnessed by Anna Niël and Andreas Grovè.1
Crime and relatedOn 4 February 1727 Francois Louis Migault was banished from Cabo de Goede Hoop for being als een onnut instrument ter deeser plaatse - a good-for-nothing. His wife Marie-Madeleine Niel whom he had treated badly, was deceased, and his children Maria Elizabeth Migaùlt and Johannis Stefanùs Migaùlt were to be parented and cared for by their uncle Estienne Niel and by their uncle-by-marriage Andreas Grovè.2,3

Citations

  1. [S408] Drakenstein Heemkring, compilers, Drakenstein I Baptisms., CD-ROM (Paarl) Drakenstein Heemkring, 2006 , Baptism Register, 1724; Den 26 ste Maart; Johannis Stefanùs; Zoon van Francois Loùies Migaùlt en M: M: Niel. Getùijgen Andries Grovee en Anna Niel.. Hereinafter cited as Drakenstein I Baptisms.
  2. [S729] Webpage tanap.net (http://databases.tanap.net/cgh/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service, Roeland Street, Cape Town, Western Cape, South Africa) "Waar na ter vergaderinge verscheenen sijn de burgers Steeven Niel, [4] Andries Grove en Claude Marais, [5] versoekende vermits het onbetamelijk gedrag en geduurige debauches in den drank van eenen Francois LouisMigault, [6] dewelke met de overledene dogter van gem. Niel, Maria Magdalena Niel gent., en waar meede hij op een seer slegte manier heeft geleeft, is getrouwt geweest, dat denselven wederom in dienst der E. Comp. aangenomen, ende vervolgens van hier naar India ofte elders versonden mogte werden, [7] ten eijnde sijlieden en de verdere familie alsoo mogten ontgaan de continueele hartseeren die hij haar door sijn onordentelijke levenswijs is aandoende, presenteerende de twee eerstgem. ten dien eijnde omme de kinderen door hem Migault bij sijne voorseijde huijsvrouw verwekt, en dewelke tot voorkoming dat deselve niet aan de diaconie mogte vervallen, sij bereijts na sig hebben moeten nemen, dewijl de vader daar niet na om siet, behoorlijk op te voeden ende te alimenteeren, tot tijd ende wijle dat sij selfs in staat sullen zijn omme sig te kunnen erneeren en haar kost winnen; over het welke geraadpleegt, en in aanmerking genomen sijnde dat gesegden Migault effectivelijk van een seer quaat leven en gedrag is, als sijnde daar over bevoorens al te meermalen bij het leven van sijne huijsvrouw geklaagt. Soo is gevolglijk goedgevonden en verstaan dat denselven niet in dienst der E. Comp. genomen, maar in tegendeel als een onnut instrument ter deser plaatse, bij eerste gelegentheijd naar het vaderland opgesonden worden sal, om geduurende de reijse voor de kost scheepsdienst te doen, sullende opgem. Steven Niel en Andries Grove sig bij een secretariale acte tot opvoeding en alimentatie sijner voorseijde kinderen, op dat deselve als gesegt niet tot last der diaconie komen te vervallen, moeten verbinden."
  3. [S204] Dr. J. Hoge, Personalia of the Germans at the Cape, 1652-1806, Archives Year Book for South African History (Cape Town: Government Printer, Union of South Africa, 1946), p.275. MIGAULT, FRANÇOIS LOUIS (S). – Emden. Of French descent. Arr. 1713 as so., loaned as schoolmaster 1714–19, since 19.8.1718 to Etienne Niel. ~ 5.3.1719 Maria Magdalena Nel, d. of his employer. 2 children. Burgher 1719. By resolution of the Council of Policy of 4.2.1727 sent to Europe as a good-for-nothing (“als een onnut instrument ter deeser plaatse”). (CJ 1127:98; CJ 1129: 8, 75, 158.) See further J. L.M. Franken, “Huisonderwys aan die Kaap” in Annale van die Universiteit van Stellenbosch, XII, B, 1, pp. 16 ff.. Hereinafter cited as Personalia.
 

Bookmark and Share