Caspaer van den Boogaerden1

M, #13794, b. circa 1620

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

Last Edited29/07/2012
Birth*Caspaer van den Boogaerden was born circa 1620.1
 
(Commander) ShipVoyage On 24 December 1655 the Verenigde Provincien and the other ships of the fleet, Gecroonde Leeuw, Malacca and De Vogel Phoenicx departed Batavia as part of the return fleet under overall command of Caspaer van den Boogaerden enroute to de Caep de Goede Hoop where they docked on 15 March 1656. Among those on board was Catharina Anthonis.2,3 
Occupation* On 21 May 1656 Caspaer van den Boogaerden was Commander of the Return Fleet and Extraordinaeris Raedt van India.1 
Names in the record, in publications, etc.Caspaer van den Boogaerden was also known as Caspaer van den Bogaerde.2
Slave EmancipationsBefore 21 May 1656 Catharina Anthonis was emancipated by Caspaer van den Boogaerden de Caep de Goede Hoop.1
Slaves owned by individualsBefore 26 April 1656 Catharina Anthonis was owned by Caspaer van den Boogaerden.1

Citations

 1. [S332] Webpage tanap.net (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service, Roeland Street, Cape Town, Western Cape, South Africa) "Reference code: C. 1, p. 164.
  Woonsdach den 26en April ao. 1656.
  Den adsistent Jan Woutersz van Middelburch jonghman jegenwoordich bescheijden in dese fortresse, sich in trouwbeloffte hebbende begeven met d' eerbare jonge dochter Catharina anthonis geboortich van Zalegon in Bengale, gewesene slavin van d' E. heer Caspaer van den Boogaerden, Extraordinaeris Raedt van India ende Commandeur van dese jaerse retourvlote ende by Sijn E. alhier op haer versoucq in volle vrijdom gestelt, ende dierhalven versoeckende om haer metten anderen wettelijck in den heijligen H. echten staet te mogen laeten bevestigen, Soo is bij den Raedt deser fortresse niet anders hebbende cunnen vernemen als dat beyde liber ende vrije persoonen waren, welcke met niemant ter werelt volghens oock eijgen verclaringen ende suffisante getuijgenisse ijtwes dien aengaende uijtstaende hadden; verstaen deselve jongeluijden haer billick versoucq toe te staen, mitsgaders ten dien eijnde op Sondach eerstcomende na 't Cristelijck sermoen haer eerste affcundighe te laeten doen, ende alsoo vervolgens alle Sondaghen tot de derde incluijs, omme alsdan op Sondach over veertien dagen aenstaende na de laetste affroepinge ende 't eyndigen des Christelijcken sermoens (geen wettige oorsaecke van verhinderinghe voorcomende) door den Secretaris van onsen Raedt (vermits hier geen predicant hebben) voor alle den volcke de solemnisatie wettelijck in openen Raedtcamere te laten geschieden ende met de trouw publijckelijck voort te vaeren.
  Aldus gedaen ende geresolveert in 't Fort de Goede Hope ten dage ende jare als boven.
  JAN VAN RIEBEECK. 1656.
  JAN VAN HARWARDEN. 1656.
  WILLEM MULLER.
  ROELOFF DE MAN, Secrets."
 2. [S654] Mansell Upham 'What can't be cured, must be endured … Cape of Good Hope - first marriages & baptisms (1652-1665)', First Fifty Years, Uprooted Lives - Unfurling the Cape of Good Hope's Earliest Colonial Inhabitants (1652-1713), (http://e-family.co.za/ffy/ui66.htm), January 2012. "15 March 1656: Return Fleet ex Batavia arrives: Verenigde Provincien brings Catharina Anthonis: from Zalagon in Bengal (future wife of Jan Woutersz:) - slave of Caspaer van den Bogaerde, Councillor Extraordinary of India & Commmander of return fleet."
 3. [S351] Grahame Naudé, "Dutch East India Company Shipping", Familia (DEIC Shipping) 43 Number 1 (2006). Hereinafter cited as "Dutch East India Company Shipping."
 

Bookmark and Share