Nicolaas van Jafnapatnam1

M, #15404, b. circa 1642

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

Last Edited01/05/2016
BirthOrigin*Nicolaas was from Jafnapatnam and may have been born there circa 1642. He was 30 when sold as a slave in 1672.1 
Names in the record, in publications, etc.1 September 1674, the name of Nicolaas was written in the record as Niclaes NN.2
Slave TransactionsNicolaas van Jafnapatnam and Billiam van Rotti were sold by Admiral Joan Barra to Dirck Jansz Smient on 16 April 1672, for Rds. 140.3,4
On 1 September 1674 Claas van Guinea and Nicolaas van Jafnapatnam were sold by Dirck Jansz Smient to Johannes Pretorius, for f 1 500 and a skuldbrief for f 5 750 payable in equal annual instalments over the coming four years. The transaction included a house, stables, erf and garden of 2 morgen 89 roods, 56 cattle, (34 stuks hom toebehoort?) 9 oxen, 2 cows, 6 more cows, 4 heifers, and one bull calf, 2 closed wagons, garden equipment, etc. I have assumed Niclaes to be the slave purchased by Smient in 1672.5

Citations

 1. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p. 130.. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 2. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Kaapse notariële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (II), Die tweede Dekade 1671-1680", Kronos (Die notariële stukke II) 15 (1999): 1.9.1674     T 139      T 396          CTD 6, p. 174
  ... Niclaes .... Hereinafter cited as "Die notariële stukke II."
 3. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 130. 16.4.1672, pp. 207-208: Nicolaas from J afnapatam and BilIiam from the island of Rotti, both about 30 years old, sold by Admiral Joan Barra to Dirck Jansz Smient for Rds. 140.
 4. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 16.4.1672     CTD 5, p. 207
  d’Ed Joan Barra, opperkoopman en vooradmiraal oar die Ceylonse retoerskepe en met die Swanenburgh terugkerende, verkoop aan sr Dirck Janssen Smient, burgerraad alhier, twee lyfeies Nicolaas van Jaffanapatnam en Billiam van die eiland Rotti, beide reeds 30 jaar oud, vir 140 Rds.
 5. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 1.9.1674     T 139      T 396          CTD 6, p. 174
  Dircq Jansen Smient, luitenant in diens, verkoop aan Joannes Pretorius, vryburger, in skepenkennis die woonhuis, stalle, erf en tuin groot 2 morg … roeden en twee lyfeies genaamd Claas van Guinea en Niclaes, die eerste na aansien oud … en die tweede … jaar, asook 56 stuks beeste, 34 stuks hom toebehoort, 9 osse en 2 koeie, 11 stuks van die Kompanjie gekoop teen f 12 elk, verder 11 stuks, te wete 6 koeie, 4 verse en een bulkalf, wat hy van Gonnema se buit, indien hy ‘n wa sou gehad het, soos die ander dienaars en vryliede, daarvan geneem het, verkoop nog daarvan 2 hegte waens met hulle volle [?], asook al die tuingereedskap, skopgrawe, ens. soos alles op die erf en tuin gelee in Tafelvallei, begrensende … aan die tuin van burger Elbert Diemer en … die daarvoor verbylopende waweg, soos blyk uit die grondbriewe van … vir f 1 500 en ‘n skuldbrief van f 5 750 betaalbaar oor die eersvolgende vier jaar in gelyke dele. [In die skuldbrief word die grootte aangegee as 2 morg 89 roede en begrens aan die westelike sy deur Diemer, N na die fort, O Wind berg, S Tafelberg en W die tuin van Diemer].
 

Bookmark and Share