Johann Heinrich Blom

M, #7648, b. circa 1660, d. before 12 July 1693

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Marriages1665-1695NGK (Cape Town) Marriages 1665-1695
Last Edited08/06/2015
Birth*Johann Heinrich Blom was born circa 1660.1
 
Marriage*He married Margaretha Hendrina van Otteren on 7 October 1685 Nederduitsche Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.2,1,3
 
Death*He died before 12 July 1693.4
 
DeathHe died on 28 August 1691 de Caep de Goede Hoop.3
 

Family

Margaretha Hendrina van Otteren b. c 1665
Children
Occupation* On 7 October 1685 Johann Heinrich Blom was soldy boek houder.5 
Occupation Before 12 July 1693 Johann Heinrich Blom was Garnisoen boek houder alhier.1 
Names in the record, in publications, etc.12 July 1693, the name of Johann was written in the record as Jan Hendrik Blum.1
Baptisms - WitnessJohann Heinrich Blom and Geertruy Lubbringh witnessed the baptism of Maritie Reiniersen on 13 March 1689 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.6
Slave TransactionsOn 26 April 1686 Martha van Madagascar was sold by William Deeron to Johann Heinrich Blom, for Rds. 45.7
On 9 July 1691 Titus van Madagascar was sold by Alexander Sijmonsz to Johann Heinrich Blom, for Rds. 80.8
Slave EmancipationsOn 8 May 1686 de Caep de Goede Hoop Jannetje Bort van de Caep, Maria Schalck and Armosyn de Groote van de Caep, company owned slaves, were emancipated by resolution of the Council of Policy at a meeting convened by Simon van der Stel, at which Cornelis Pietersz Linnes, Oelof Bergh, Andrijs de Man, Jeronimus Cruse, Albert van Breugel, Johann Heinrich Blom, Johannes van Keulen and Joannes Guilliamer de Grevenbroeck were present.9

Citations

 1. [S392] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar), 1665-1695: ao 1693
  Den 12 Julij,
  sijn in den huijwelijken staedt vereenigt, Hendrik Barent Oldenlandt Baas Tuinier ende Landtmeeter deeser plaetse met juffr. Margrieta Hendrina van Ottenen, van Maestrigt, wedue van Jan Hendrik Blum, in leven Guarnisoen boek houder alhier., transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar).
 2. [S717] NGK G 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk - First Marriage Register at the Cape, 1665-1712: 7 October 1685:
  Jan Hendrick [Blum] Soldy boeckhouder, jonghman
  en
  Margarita Hendrina van Otteren jongedochter, as transcribed and annotated by Mansell Upham, (10 September 2012), Personal Library. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk - First Marriages.
 3. [S204] Dr. J. Hoge, Personalia of the Germans at the Cape, 1652-1806, Archives Year Book for South African History (Cape Town: Government Printer, Union of South Africa, 1946), p. 35; BLOM, JOHANN HEINRICH (S Blum in C 5, p. 653).- ?. Bookkeeper (1685). 7.10.1685 Margaretha Hendrina van Otteren of Maastricht. 2 sons: Johannes Justus (8.12.1686) and Andries (29,9.1690). Drowned 28.8.1691. (Test. O.C. 1: 1 1 and 54; Test. O.C. 2:93; Inv. O.C. 1: 8; Letters desp. O.C. 1 under 10,9.1708; CJ 725: 225.) Cf. Oldeland. Hereinafter cited as Personalia.
 4. [S392] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar): ao 1693
  Den 12 Julij,
  sijn in den huijwelijken staedt vereenigt, Hendrik Barent Oldenlandt Baas Tuinier ende Landtmeeter deeser plaetse met juffr. Margrieta Hendrina van Otteren, van Maestrigt, wedue van Jan Hendrik Blum, in leven Guarnisoen boek houder alhier., May 2006, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 5. [S392] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Mar): ao' 1685
  den 7 October. Jan Hendrik, soldy boek houder, jonghman en Margarita Hendrina van Otren, jonge dogter, May 2006, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 6. [S629] Personal communications between Mansell Upham and Delia Robertson, 2010-present. Ao 1689
  den 13 Martij: een kindt ghedoopt, waervan Vader is Willem Reiniersen, ende de [sic] Moeder, judith Duijtssers, de ghetuijgen sijn, joan Blom ende juffr:[ouw] Lenius ende ghenaemt Maritie. [My thanks to Mansell Upham for providing this corrected this transcription.]
 7. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p.145. 26.4.1686: Martha from Madagascar (17/18), sold by Will Deeron to Johannes Hendrick Blum for Rds. 45.. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 8. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.158. 9.7.1691, pp. 227-228: Titus from Madagascar (20/21), sold by Alexander Simonsz, skipper of the Nierop, to Jan Blum for Rds. 80.
 9. [S332] Webpage tanap.net (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service, Roeland Street, Cape Town, Western Cape, South Africa) "Reference code: C. 18, pp. 28-29.

  Woensdag 8 Maij 1686.

  In tegenwoordigheid van den E.Hr. Commandeur en alle d' andere leden. [1]

  D' E.Heer Commandeur, kennende 't gewigt van een welgestelde regering, en wetende dat om deselve in vrede en voorspoed te bestieren niet meerder vereijscht word als wel te belônen en scharpelijk te straffen; en hebbende so goede als kwade zedert dat sijn E. 't bewind deses commendements anvaarde van beids volslage preuves gehad, en thans sig bij 't versoeckschrift van drie der E.Comps. lijfeigene slavinnen gelegentheid anbiedende om door een kragtig voorbeeld an die dienstbare menschen den weg tot d' onwaardeerlijke vrijheid door haar trouw en deughdsâmheid te banen, en op dat de hoop om deselve t' eniger tijd te konnen erlangen, d' andere onder 't jock van een sware slavernij anmoedige, So is 't dat sijn E., overwogen hebbende de langduurige en trouwe diensten der drie voors. slavinnen, Maria Schalck, Armosijn van de Caap en Jannetje Bort, der selver versoeck in Rade voor te dragen, bewôgen is; waarop eenpaarlijk geresolveerd, angemerckt de supplianten alle drie gedoopt en van Christe vaders zijn [2] en dat eene van deselve bereids lidmaat der Gereformeerde Kercke is, en dat d' andere twe haar in dit Christelijk werck [3] in korten staan te volgen; en dewijl 't niet geraden soude zijn dese elendige menschen, bij de reductie die d' E.Hr.Commandeur ontrent sijn dienstboden heeft gemaackt, deselve wederom na Comps. logie bij dien ruijgen hoop te senden, haar in volle vrijdom te stellen en te vergunnen haar alhier bij alle toegestâne neringen nevens andere vrije personen 't erneren.

  Aldus gearresteerd en besloten in 't Casteel de Goede Hoop, jaar en dag als vooren.
  ANDS. DE MAN.
  O. BERGH.
  CORNELIS PTZ LINNES.
  S. v. STEL.
  J. CRUSE.
  A. v. BREUGEL.
  J. H. BLUM.
  J. v. KEULEN.
  L. v. STEL.
  J. G. DE GREVENBROEK, Secrt.  Notes.

  [1] Hierdie resolusie was verkeerd ingebind en word nou in die juiste chronologiese volgorde geplaas. Dit is 'n herhaling en verdere motivering van 'n deel van die vorige resolusie.

  [2] Die gekursiveerde woorde is deur die sekretaris in die linker kantruimte bygeskryf.

  [3] Die gekursiveerde woord is deur die sekretaris tussen die reëls bygeskryf."
 10. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: Ao' 1686
  den 8 dito (December) Johannes Justus
  Jan Hendrik Blum en Margarita Hendrina van Ot[bren]
  Cornelis Linnes en Anna Br[ ], transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 11. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): 1690
  eodem Dito (24 September) een kindt gedoopt waer van vader is Joan Hendrik Bl[ ] [DR: Blum] Guarnisoen Boekhouder alhier, de moeder Margarit[ ] Hen[eriscra] [DR: Hendrina] van Ottenen [DR: Otteren], als ghetuiuge stondt de E[ ] Andrijs de Man, opper koopman ende Secunda [ ] voor deses Commandeur ende de Eerbare Juff.
  Aletta Cruse, weduwe wijlen den E:manhften [Jeremi]as Cruse in sijn leeven Captain alhier ende genaemt Andrijs., 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 

Bookmark and Share