Johannes, soon van Johannes Młlder, en Elisabet Płtter, getłygen Tełnis de Bruyn en Zaccharie Jansz Visser, der 18e Janry 1705.

Bookmark and Share