Neeltjen Jacobsz van Rosendael1

F, #13784, b. circa 1639
Father*Jacob Huijbregtsz van Rosendael1 b. c 1615, d. 2 Mar 1662
Step-mother*Barbara Geens2 b. 15 Sep 1626, d. b 22 Feb 1688

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

Last Edited14/04/2012
Birth*Neeltjen Jacobsz van Rosendael was born circa 1639 in de Caep de Goede Hoop.1
 
Marriage*She married Frans Gerritsz van den Uijthoorn on 13 October 1661 de Caep de Goede Hoop.3
 
(Passenger) ShipVoyage On 7 February 1661 the Wapen van Holland departed Texel enroute to de Caep de Goede Hoop where it docked on 18 June 1661. The following individuals may have been on board: Barbar Geemsz, Neeltjen Jacobsz van Rosendael, Sara Roosendaal and Maria van Rosendael.4 
Baptisms - WitnessNeeltjen Jacobsz van Rosendael and Do. Nathanael de Pape and Frans Gerritsz van den Uijthoorn witnessed the baptism of Machteltje Roosendael on 8 October 1662 (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.5

Citations

 1. [S332] Webpage tanap.net (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service, Roeland Street, Cape Town, Western Cape, South Africa) "Frans Gerritsz van den Uijthoorn jongman out 27 jaren vrij lantbouwer, sigh in trouwbelofte hebbende begeven met Neeltjen Jacobsz van Rosendael jonge dochter out 22 jaren, ..."
 2. [S332] Webpage Tanap (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service) "haer schoonmoeder Barbara Geens."
 3. [S332] Webpage Tanap (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service) "Reference code: C. 2, pp. 232-233.
  Saterdag den 8en October 1661.

  Frans Gerritsz van den Uijthoorn jongman out 27 jaren vrij lantbouwer, sigh in trouwbelofte hebbende begeven met neeltjen jacobsz van Rosendael jonge dochter out 22 jaren, ende dies den bruijdegom g'assisteert met Jacob Cloeten van Ceulen ende Jan Pietersz van Caspel ter Mare beijde mede vrije lantbouwers ende de bruijt g'assisteert met haer vader Jacob van Rosendael baes hovenier van Comps. thuynen neffens haer schoonmoeder Barbara Geens, in Rade verschenen, versoeckende omme metten anderen in den H. eghten staet bevestight, mitsgaders tot dien eijnde vergunt te mogen werden haer eerste gebodt morgen na 't sermoen aff te laten kundigen, Soo is by den Raet (niet anders hebbende cunnen vernemen als dat beijde liber ende vrije personen waren welcke met niemant ter werelt soo wel volgens d' eijgen verclaringhe van haerluijden als oock der gemelte ouders ende attestanten onder presentatie van eede, yetwes dienaengaende uijtstaende hadden) goetgevonden dese luijden haer billick versoeck te consenteren, mitsgaders ten dien fine aencomende Sondagh na 't eijndigen des Christelijcken sermoens hare eerste affcundinghe te laten doen, ende alsoo vervolgens tot de derde incluijs omme als dan na de laetste affroepinge de solemnisatie wettelijck te laten geschieden ende met de trouw publicq voort te varen.


  Aldus gedaen ende geresolveert in 't Fort de Goede Hope ten dage ende jare als voorsz.
  JAN VAN RIEBEECK. 1661.
  ROELOFF DE MAN.
  ABRAHAM GABBEMA. 1661.
  PIETER EVRARD.
  H. LACUS, Secrets. 1661."
 4. [S654] Mansell Upham 'What can't be cured, must be endured … Cape of Good Hope - first marriages & baptisms (1652-1665)', First Fifty Years, Uprooted Lives - Unfurling the Cape of Good Hope's Earliest Colonial Inhabitants (1652-1713), (http://e-family.co.za/ffy/ui66.htm), January 2012. "18 June 1661: Wapen van Holland brings 4 passengers
  [is one Carel van Opdorp ?] [Could these be Barbara Geems & 3 daughters?]."
 5. [S672] NGK Baptism Records Cape Town 1652 to 1695: [1662] Den selffden d:o (8 October) heeft dom:e De Paep des namiddachs een danckseggingh predikatie gedaen, ende ge-doopt dese vier navolgende kinderen, een van Heindrick Heindricksz van Suerewaerden vrij-burger, sijnde tegenwoordigh regerende bur-ger raet, en is genaemt Elsje, de getuigen sijn de ouders selve, ende een van den baes hove[-] nier, Jacob Hubrechtse Roosendael, dat na sijn overlijden geboren is, en is genaemt Machteltj[e] de getuijgen sijn Frans Gerritsz vanden Uijthoorn vrij lantbouwer, ende sijn huisvrou Neeltje Jacobs van Roosendael, de andere twee sijn onechte kinderen van slavinne, geboren, waer van het eene genaemt is, Cathalina, ende het ander Marij, Godt de Heere geeft dat dese gedoopte kinderen tot sijne naeme eere mo-gen opwassen., (1652 to 1695), unknown repository, unknown repository address. Hereinafter cited as NGK Baptism Records Cape Town 1652 to 1695.
 

Bookmark and Share