Frans Gerritsz van den Uijthoorn1

M, #13785, b. 1634

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

Last Edited21/06/2015
BirthOrigin*Frans was from and may have been born there in 1634. His age is estimated.1,2 
Marriage*He married Neeltjen Jacobsz van Rosendael, daughter of Jacob Huijbregtsz van Rosendael and Barbara Geens, on 13 October 1661 de Caep de Goede Hoop.1
 
Baptisms - WitnessFrans Gerritsz van den Uijthoorn and Dom:e Antonius Scherius witnessed the baptism of Arent de Wacht on 23 April 1662 (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.3
He and Do. Nathanael de Pape and Neeltjen Jacobsz van Rosendael witnessed the baptism of Machteltje Roosendael on 8 October 1662 (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.4
Monsterrollen and Opgaafrollen (Muster and tax rolls)On 6 March 1657 Frans Gerritsz van den Uijthoorn was enumerated in the muster roll, as a sailor.2
On 31 May 1657 Frans Gerritsz van den Uijthoorn was enumerated in the muster roll, as a sailor earning f 9 per month.5
On 15 February 1658 Pieter Visagie, Jacob Theunisz, Frans Gerritsz van den Uijthoorn and Symon Jansz: In 't Velt were enumerated in the muster roll, among the freemen, as Visagie's Company and owners.6
Vrijbriewen and Burgher StatusOn 5 January 1658, Frans Gerritsz van den Uijthoorn was granted a vrijbrief or letter of freedom which released him from his contractual obligations to the VOC and accorded him the status of vrijburgher or free burgher. He was recorded as a sailor.7

Citations

 1. [S332] Webpage tanap.net (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service, Roeland Street, Cape Town, Western Cape, South Africa) "Reference code: C. 2, pp. 232-233.
  Saterdag den 8en October 1661.

  Frans Gerritsz van den Uijthoorn jongman out 27 jaren vrij lantbouwer, sigh in trouwbelofte hebbende begeven met neeltjen jacobsz van Rosendael jonge dochter out 22 jaren, ende dies den bruijdegom g'assisteert met Jacob Cloeten van Ceulen ende Jan Pietersz van Caspel ter Mare beijde mede vrije lantbouwers ende de bruijt g'assisteert met haer vader Jacob van Rosendael baes hovenier van Comps. thuynen neffens haer schoonmoeder Barbara Geens, in Rade verschenen, versoeckende omme metten anderen in den H. eghten staet bevestight, mitsgaders tot dien eijnde vergunt te mogen werden haer eerste gebodt morgen na 't sermoen aff te laten kundigen, Soo is by den Raet (niet anders hebbende cunnen vernemen als dat beijde liber ende vrije personen waren welcke met niemant ter werelt soo wel volgens d' eijgen verclaringhe van haerluijden als oock der gemelte ouders ende attestanten onder presentatie van eede, yetwes dienaengaende uijtstaende hadden) goetgevonden dese luijden haer billick versoeck te consenteren, mitsgaders ten dien fine aencomende Sondagh na 't eijndigen des Christelijcken sermoens hare eerste affcundinghe te laten doen, ende alsoo vervolgens tot de derde incluijs omme als dan na de laetste affroepinge de solemnisatie wettelijck te laten geschieden ende met de trouw publicq voort te varen.


  Aldus gedaen ende geresolveert in 't Fort de Goede Hope ten dage ende jare als voorsz.
  JAN VAN RIEBEECK. 1661.
  ROELOFF DE MAN.
  ABRAHAM GABBEMA. 1661.
  PIETER EVRARD.
  H. LACUS, Secrets. 1661."
 2. [S647] Precis of the archives of the Cape of Good Hope, Letters Despatched 1652-1662 to which are added land grants, attestations, Journal of voyage to Tristan da Cunha, names of freemen, &c. Vol III, H.C.V. Leibrandt; (Cape Town, South Africa: W.A. Richards & Sons, Government Printers, 1900), p.286-287. Hereinafter cited as Precis of the archives of the Cape of Good Hope.
 3. [S787] Church matters (Nederlandse Hervormde Kerk), Incoming Letters, 9 April 1652-14 May 1663, (NL-SAA, archiefinventaris 379, inventarisnummer 206, pp. 29-35), (eGSSA - van der Stael Letters, http://www.eggsa.org/sarecords/index.php/classis-amsterdam/…), Den 23 [April 1662]:...ende het zoontje van Jan Martensz de Wacht, vrijburger en is genaemt Arent, de getuigen is Frans Gerritsz vanden Uijthoorn vrij lant bouwer... as transcribed by Corney Keller.
 4. [S672] NGK Baptism Records Cape Town 1652 to 1695: [1662] Den selffden d:o (8 October) heeft dom:e De Paep des namiddachs een danckseggingh predikatie gedaen, ende ge-doopt dese vier navolgende kinderen, een van Heindrick Heindricksz van Suerewaerden vrij-burger, sijnde tegenwoordigh regerende bur-ger raet, en is genaemt Elsje, de getuigen sijn de ouders selve, ende een van den baes hove[-] nier, Jacob Hubrechtse Roosendael, dat na sijn overlijden geboren is, en is genaemt Machteltj[e] de getuijgen sijn Frans Gerritsz vanden Uijthoorn vrij lantbouwer, ende sijn huisvrou Neeltje Jacobs van Roosendael, de andere twee sijn onechte kinderen van slavinne, geboren, waer van het eene genaemt is, Cathalina, ende het ander Marij, Godt de Heere geeft dat dese gedoopte kinderen tot sijne naeme eere mo-gen opwassen., (1652 to 1695), unknown repository, unknown repository address. Hereinafter cited as NGK Baptism Records Cape Town 1652 to 1695.
 5. [S647] Precis of the archives of the Cape of Good Hope, pp.287-289.
 6. [S647] Precis of the archives of the Cape of Good Hope, p.294.
 7. [S647] Precis of the archives of the Cape of Good Hope, p.265. As above to:- Frans Gerritsz:, of “den Uythoorn,” sailor, d.d. 15th December, 1657.
 

Bookmark and Share