Cornelis Willemsz Caep1

M, #13786, b. circa 1640

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

Last Edited02/01/2014
Birth*Cornelis Willemsz Caep was born circa 1640 in Enckhuysen.1
 
Marriage*He married Hester Pinje on 9 September 1662 de Caep de Goede Hoop.1
 

Citations

 1. [S332] Webpage tanap.net (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service, Roeland Street, Cape Town, Western Cape, South Africa) "Reference code: C. 2, pp. 291-293.
  Saterdag den 9en September 1662.
  ...
  Wijders in Rade verscheenen sijnde eenen Cornelis Willemsz Caep van Enckhuijsen jongman bescheijden op het hier jegenwoordigh ter rheede leggende schip de Coghe, welcke sich in trouwbelofte hebbende begeven met Hester Pinje uijt 's Gravenhage jongedochter, mede bescheijden op voorsz schip, versoeckende omme met den anderen in den H. eghten staet wettelijck te mogen werden bevestight, mitsgaders tot dien eijnde te vergunnen, dat haer eerste geboth morgen na 't sermoen mochte affgecundigt worden. Soo is bij den Raet voorsz (niet anders hebbende cunnen verneemen als dat beijde liber ende vrije personen waren, welcke met niemant ter werelt volgens haerluijden eijgen verclaringe onder presentatie van eede ijetwes dienaengaende uijtstaende hadden) goetgevonden dese luijden haer billick versoeck te consenteeren, mitsgaders ten dien fine op morgen naer 't eijndigen des Christelijcken sermoens, haer eerste affcundinge te laten doen ende alsoo vervolgens tot de derde incluijs, omme als dan naer de laetste affroepinge de solemnisatie te laten geschieden, ende met de trouw publiquelijck voort te varen.


  Aldus gedaen ende geresolveert in 't Fort de Goede Hope ten dage ende jare als boven.
  HUIJBERT DE LAIRESSEN.
  Z. WAGENAER.
  WILHEM VOLGER.
  ROELOFF DE MAN.
  H. LACUS, Secrets. 1662."
 

Bookmark and Share