Marij van de Caep1

F, #13921, b. between February 1659 and 25 September 1661
Father*Deuxsous van Guinea1 b. c 1628
Mother*Christijn van Angola1 b. c 1648

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

Last Edited22/01/2016
Names in the record, in publications, etc.6 April 1666, the name of Marij was written in the record as Maria van de Caep.2,3
Crime and relatedMarij van de Caep was a witness that Lijsbeth Sanders and Louis van Bengale were confessed that she had broken into the home of between 28 April 1678 and 30 April 1678 de Caep de Goede Hoop.4,5,6
Slave BirthsBetween February 1659 and 25 September 1661, Marij van de Caep was born in bondage and was owned by Johan Anthoniszoon van Riebeeck de Caep de Goede Hoop, the 'Guinea' slaves arrived in May 1658 - so this child must have been born sometime between early 1659 and August 1661 when she was sold away from her mother. She was said to be ongeveer 5 jaar oud on 6 April 1666.7
Slave TransactionsOn 28 September 1661 Marij van de Caep was sold by Johan Anthoniszoon van Riebeeck, to Abraham Gabbema de Caep de Goede Hoop, she would have been less than 3 years old and was sold away from her mother Christijn van Angola and her father Deuxsous van Guinea.8,9
On 6 April 1666 Jan Meeuw van Angola and Domingo van Angola were sold by Abraham Gabbema to Elbert Diemer; included in the sale were a young boy, Jan van de Caep, whose age was not specified, and a girl, Marij van de Caep, just 5 years old.3,2

Citations

 1. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p.125, 28.9.1661, I, p. 278: Mary, child of Deuzsous from Guinea and Christijn from Angola, sold by Jan van Riebeeck to Abraham Gabbema. Age and price not mentioned in the document.. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 2. [S853] J.L. (Leon) Hattingh, "Kaapse noteriële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (1658 - 1730? 1670)", Kronos - Kaapse noteriële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (1658 - 1730? 1670) 15 (1988): 6.4.1666     CTD 3, p.15
  Abraham Gabbema, onderkoopman en sekunde, verkoop aan Elbert Dircx Dimmer [sic] vryburger, drie stuks slawe en ‘n slavin, Jan, Domingo, en die jongetjie ook Jan genoem en die slavinnetje Maria, ongeveer 5 jaar oud. [Geen bedrag asook ouderdomme vermeld nie.]. Hereinafter cited as "Kaapse noteriële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (1658 - 1730? 1670)."
 3. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p. 126. 6.4.1666, III, pp. 15-16: Jan and Domingo from Angola, as well as two children Jan and Marie, aged 5, sold by Abraham Gabbema to Elbert Dircx Dimmer (sic). No price mentioned.
 4. [S675] Declarations of Lijsbeth van de Caep, 28 & 30 April 1678, fol. 26 & verso; CJ 2954, Court of Justice; Confessien en Interogatorium, Western Cape Archives and Records Service, Roeland Street, Cape Town, Western Cape, South Africa, My thanks to Mansell Upham for sharing these citations
  Confessien en Interogatorium des Jaars 1677 tot 1687                         26 [89]
  Compareende voor de naargenoemde Gecommitt:[ede]ns
  Lijsbeth slavin van de Baas Timmerman Adriaen van Brakel, de welcke ter requisitie van M[onseigneu]r: Tobias Vlasvath Fiscaal in loco vrij willigh heeft geconfesseert ende beleden, dat op voorleden Donderdagh wesende aen deser loopende maandt sij Confessandt van een Hottento genaamt Corhaeij voor twee dubbelse stij:[we]rs heeft geruijlt een guide ringh en 3 paar silvered cnoopjes, welcke goud ringh sij Confessant op Saturdagh jongstleden 's morgens vroegh aan de slaven van de borgerraet Elbert Diemer (gen:[aem]t Marij) heeft in bewaringh gegeven, mitsgaders den selvende dagh s' middags aan Bastiaen Hendricksz Gijbergh alhier aan lant bescheijden, de voorgenoemde 3 paar silvere cnoopen In't Fort de Goede Hoop a[nn]d[omin]ij 28 April 1678.
  't teeken XXX van
  de Confessante voorn[oem]t
  Ons presendt
  [signed]
  J: Kroon
  [signed]
  J.L Falckenreijck
  Mij Present
  [signed]
  A. de Man
  secr[e]t[ari]s
  ________________
  Compareerde voor de naargenoemde gecommitee:[de]ns de voornoemde Confessante de welcke ondermael op scherpen examinatie haar voorgaande belijdenisse voor soovele noch gealteneert en gamplixeert dat sij op Donderdagh voorsz naar haar best onthoudt tegens den avondt haar na 't huijs van de borger
  Louis van Bengale heeft begeven, maekende alvoorens 't venster aan de zijde van 't huijs, 't welck met twee spijkers was toegemaekt open wanneer sij Confessante haar nade achter deur begaf, de welcke sij open bevondt en weder na haar te deede gaande daar op in huijs en vervolgens inde Camer, als wanneer sij bovenop het houte Casje inde Camer een spijker vondt, net de welcke sij het gemelte Casje open maeckt, nemende daar uijt een goude ringh, 3 paar silvere cnoopjes en partij gelt sondere weten hoe veel als wanneer sij haar uijt 't venster tot dien eijnde opengemaeckt weder na buijten begaf tot voorcomingh dat 'd sij door de slaaf van gemelte Louis niet moest warden ontdeckt, hebbende sij Confessante noch dien eijgen dagh omtrent deself van 't gemelte gelt aan Bastiaen Hendricxsz voor het huijs van de borger Arnoldus Willemsz [Basson] gegeven, om dat denselve presenteerde voorn:[oemde] gelt voor haar Confessante te bewaren, mitsgaders 's anderen daags s' morghens noch aan een matroos alhier aan lndt genaamt Bart Koop…[name left incomplete] Voor haar meesters huijs al het resterende gelt de wijle den selven seijde gelt voor haar Confess:[an]te ter gelijcx te willen bewaaren. In't Fort de Goede Hoop a[nno]d[omin]ij 30 April 1678
  't merk XXX van de
  Confess:[an]t[e] voorn:[oem]t
  Ons present
  [signed]
  J. Cruse
  [signed]
  J. Falckenrijck
  Mij present
  [signed]
  A.[dries] de Man
  secr[e]t[ari]s.
 5. [S332] Webpage tanap.net (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service, Roeland Street, Cape Town, Western Cape, South Africa) "Reference code: C. 13, pp. 40-43.
  Dinsdagh 14 Junij 1678. [1]
  Presentibus omnibus.
  ...
  Den slavin van den baes timmerman Adriaen van Brackel, in hegtenis sittende over gepleegde dieverijen en gesustendeerde huijs-braack ten huijse van den borger Louwijs van Bengale, Sien konfessie van 30 April 1678 van genoemde slavin in C. J.2954: Confess. & Interrog ., 1677-1685, p. 90. is goet gevonden gem. slavinne den eijgenaer weder te laten toekomen, mits dat hij alvoor[e]ns gehouden sal sijn met gemelte Louwijs van Bengaale over de gestoolen goederen te accordeeren en deselve te contenteeren.

  Sittende insgelijcx noch in hegtenis twee matroosen alhier in guarnisoen bescheijden gent. Bartel Koop en Bastiaen Hendricx de welcqe van de bovengemelte slavin worden beschuldigt dat sij eenige gestoolen contanten van haer souden hebben genooten, 't welcq nochtans bij haer wort ontkent, Soo is mede goet gevonden de gemelte 2 persoonen voor eenigen tijt op 't Robbeneijlandt aen d' gemeene wercken te laten arbeijden, mits behoudenis van gagie.
  Aldus geresolveert in 't Fort d' Goede Hoop ten dage en jaare voors.
  ...........................
  CRUDOP.
  DIRCQ JANSZ SMIENT.
  J. CRUSE.
  Ms. VAN BANCHEM.
  mij present A. DE MAN, Secrts."
 6. [S332] Webpage Tanap (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service) "Reference code: C. 13, pp. 61-66.
  Woensdagh 14 Julij ao. 1678.
  ....
  Den vrijje swart, Louwis van Bengale, te kennen gevende dat den baes timmerman Adriaen van Brakel, in conformite van het besluijt van den Gouverneur en Raadt de dato wegens 't geene desselffs slavin hem hadde ontvreemt, niets wilde toevoegen en gevolghlijck geen accordt met hem conde aangaen, Soo is daarop geresolveert, soo hij kan doen blijcken sijn pretentie rechtmatigh te wesen, dat de gemelte slavin ten behoeve van de g'interesseerde sal werden verkogt, mits dat den eijgenaer daertoe consent draagt off andersints hem te vrede stelt.
  ...
  Aldus geresolveert in 't Fort de Goede Hoop ten dage en jaare voors.
  CRUDOP.
  DIRCQ JANSZ SMIENT.
  J. CRUSE.
  Ms. VAN BANCHEM.
  J. RAVENSBERGH.
  Mij present A. DE MAN, Secrts."
 7. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.125, 28.9.1661, I, p. 278: Mary, child of Deuzsous from Guinea and Christijn from Angola, sold by Jan van Riebeeck to Abraham Gabbema. Age and price not mentioned in the document.
  p. 126. 6.4.1666, III, pp. 15-16: Jan and Domingo from Angola, as well as two children Jan and Marie, aged 5, sold by Abraham Gabbema to Elbert Dircx Dimmer (sic). No price mentioned.
 8. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.125, 28.9.1661, I, p. 278: Mary, child of Deuxsous from Guinea and Christijn from Angola, sold by Jan van Riebeeck to Abraham Gabbema. Age and price not mentioned in the document.
 9. [S853] J.L. (Leon) Hattingh, "Kaapse noteriële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (1658 - 1730? 1670)", 28.9.1661     CTD I, p.278 [Verlore.]
  Jan van Riebeeck, kommandeur, verkoop aan Abraham Gabbema, fiskaal, die ‘slavinnetjie’ Marij, hier gebore van ‘n Guineese slaaf Deuxsous en sy eie Angolese slavin Christijn. [Geen ouderdom of bedrag vermeld.]
 

Bookmark and Share