Ds. Joan van Arckel1

M, #13925, b. circa 1640, d. 12 January 1666
Father*PN van Arckel2 b. c 1615

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

Last Edited02/12/2014
Birth*Ds. Joan van Arckel was born circa 1640 in Den Briel.3,1
 
Death*He died on 12 January 1666 de Caep de Goede Hoop.3
 
(Passenger) ShipVoyage On 24 March 1665 the Nieuw Middelburgh departed Wielingen enroute to de Caep de Goede Hoop where it docked on 17 March 1665; on board were Ds. Joan van Arckel.4 
Occupation* Between 17 August 1665 and 12 January 1666 Ds. Joan van Arckel was NGK minister (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.5,2 
Arrival* On 18 August 1665, Ds. Joan van Arckel arrived at the Cape from de Caep de Goede Hoop on board the the Nieuw Middelburgh.6,7  
Slave TransactionsBetween 28 November 1665 and 18 June 1668 when Maria da Costa van Bengale and Lysbeth van Bengale were sold by Maria Prignon, widow of Ds. Petrus Wachtendorp, to Jacob van Borghorst they were either sold or passed along with their households by the incumbent ministers to their successors, who were Ds. Joan van Arckel, Dom:e Joannes de Voogd and Ds. Petrus Wachtendorp.8

Citations

 1. [S332] Webpage tanap.net (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service, Roeland Street, Cape Town, Western Cape, South Africa) "Reference code: C. 4, pp. 2-3.
  Saturdag den 16en Januarius 1666.

  Nademael het de Goddelijcke Majesteijt belieft heeft, op de 12en deser onsen goeden Leeraer, rechten voorganger, en leijder tot alle Christelijcke deuchden den geliefden en Eerwaerden do. Joan van arckel, [1] uijt dit leven wegh te rucken, en van ons te nemen, is als nu verstaen, dat desselfs nagelaten outste suster Jufr. Elisabeth van arckel niet alleen buijten in het huijs daer haer voorn. Lieve Broeder sijn saligh eijnt besloten heeft, soo lange sal blijven wonen, totdat een andere predicant hier sal verschenen wezen, maer sullen haer oock de helft van het costgelt van haren overleden Broeder zaliger, dat is 6 1/2 slechte realen per maent soo lange tot derselver sustentie Comps. wegen volgen en genieten laten, tot dat se trouwen off resolveren mocht, om met de aenstaende retourvlooth uijt India dit jaer weder te rugh nae 't vaderlant: off met een der uijtcomende schepen wijders naer India te vertrecken.
  Aldus gedaen ende gearresteert in 't Fort de Goede Hoop ten dage ende jare voorsz.
  Z. WAGENAER.
  ABRAH. GABBEMA. 1666.
  HENDR. LACUS.
  CORN. DE CRETSER. Secrets. 1666.

  Notes.
  [1] Ds. Johan van arckel (1640-1666) het in Augustus 1665 aan die Kaap gekom en is op 12 Januarie 1666 in die ouderdom van 26 jaar oorlede."
 2. [S657] Mansell Upham 'Hell and Paradise... Hope on Constantia / De Hel en Het Paradijs... De Hoop op Constantia: Jan Grof (died ante 1700) and his extended family at the Cape of Good Hope', First Fifty Years, Uprooted Lives - Unfurling the Cape of Good Hope's Earliest Colonial Inhabitants (1652-1713), (http://e-family.co.za/ffy/ui66.htm), February 2012. "...the Cape's first resident minister Johannes van Arckel (1640-1666), a bachelor accompanied by his sister Elisabeth van Arckel arriving at the Cape (17 August 1665) on the Nieuw Middelburgh, whose ministry was short-lived. He died (12 January 1666)."
 3. [S364] Editor-in-chief W.J. de Kock Dictionary of South African Biography Vol II. (Pretoria: Human Sciences Research Council, 1972), pp.762-763. Van Arckel, Joan (Johannes) (*Den Briel, Neth., 1640 - †Cape Town, 12.1.1666). Hereinafter cited as Dictionary of SA Biography II.
 4. [S654] Mansell Upham 'What can't be cured, must be endured … Cape of Good Hope - first marriages & baptisms (1652-1665)', First Fifty Years, Uprooted Lives - Unfurling the Cape of Good Hope's Earliest Colonial Inhabitants (1652-1713), (http://e-family.co.za/ffy/ui66.htm), January 2012. "17 August 1665: Nieuw Middelburgh (left Holland 24 March) brings Juffrouw Elisabeth van Arckel & brother Ds. Johannes van Arckel (from Den Briel) - 1st resident minister at Cape but soon dies (Tuesday 12 January 1666) ; sister marries at Cape (30 January 1667) Jacobus Burenus predikant na Indie."
 5. [S364] Editor-in-chief W.J. de Kock Dictionary of SA Biography II, pp.762-763. On Sunday, 23.8.1665, Van A. began his duties as the first permanent ministcr, holding two services in the large hall of the Fort de Goedc Hoop, the first house of prayer at the Cape.
 6. [S332] Webpage Tanap (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service) "Reference code: C. 2, pp. 318-330.
  Saterdag ultimo Meert ao. 1663 naermiddach.
  ...
  Caspar brinckman van Vreeckenhorst in April 1655 met 't schip Amersfoort hier te lande gecomen voor adelborst a 10 gl. 's maents, en nu zedert eenige jaren vrij lantbouwer geweest, ende naderhandt wederom in Comps. dienst aengenomen ende aen Comps. corenscheur gebruijckt zynde, al waer goet contentement nae behooren heeft gegeven, [10] ende alsoo sijnen verbonden tijt jegenwoordigh is g'expireert, ende dat wederom versoeckt te continueeren: mits wat meerder gagie te mogen geni[e]ten, soo wort den selven aengesien dese landerije wel bekent is door sijn lang aenwesen alhier, als oock dat hem op de lantbouwe wel verstaet en 't selve een sware arbeijt hier is, een beloninghe toegeleijt van 14 gl. ter maent, ende gehouden sijn als vooren in alle voorvallende saken d' E. Compe. noch 3 jaer daer voor te dienen. ..."
 7. [S678] Precis of the archives of the Cape of Good Hope, 1662-1670, Zacharias Wagenaer Journal, H.C.V. Leibrandt; (Cape Town, South Africa: W. A. Richards & Sons, Government Printers, Castle Street, 1901), [1665] August 18th. The Nieuw Middelburgh anchors, and half of her sick was landed and placed in the New Hospital, where they were at once provided with good refreshments (which are the best medicines for that disease).
  ...
  August 23rd. To-day our new minister, Mr. Johannes Van Arckel, preached twice for the first time. This afternoon nine children, born of Netherland parents, were baptized.. Hereinafter cited as Precis of the archives of the Cape of Good Hope, 1662-1670, Zacharias Wagenaer Journal.
 8. [S657] Mansell Upham 'UL04 Hell and Paradise', Uprooted Lives - Unfurling the Cape of Good Hope's Earliest Colonial Inhabitants (1652-1713),.
 

Bookmark and Share